Oferta

Organiczne
płyny czyszczące

Płyny X1 i X2
Płyny X-1 oraz X-2 są przeznaczone do mycia w obiegu zamkniętym w naszych urządzeniach  M, S, D, i innych spełniających nasze wymagania techniczne. Mogą byś stosowane zarówno do mycia ręcznego jak i natryskowego lub zanurzeniowego.
Nasze płyny mają skład i własności zgodne z zaleceniami UE. Nie zawierają szkodliwych węglowodorów aromatycznych i odznaczają się wysoką temperaturą zapłonu i niską prężnością par. Dzięki takim własnościom zagrożenia zdrowotne i pożarowe zostają zredukowane do minimum. Szybko i skutecznie usuwają z mytych powierzchni zabrudzenia pochodzenia petrochemicznego (oleje, smary, itp.) a więc typowe dla warsztatów i działów remontowych w przemyśle. Wzrost lepkości następujący na skutek rozpuszczania zmytych olejów i smarów jest stosunkowo powolny np. w porównaniu z dawniej używaną naftą i z tego względu nasze płyny mogą być użytkowane przez znacznie dłuższy czas. Nie niszczą struktury większości materiałów konstrukcyjnych i tworzyw. Stosowane w naszych urządzeniach dzięki pracy w zamkniętym obiegu mogą być skuteczne przez długi okres co powoduje duże obniżenie kosztów mycia.

Ze względu na parametry fizykochemiczne tego rodzaju płyny mogą być stosowane zarówno w myjniach ręcznych jak i natryskowych lub ultradźwiękowych. Są jedynym możliwym rozwiązaniem w sytuacjach, w których ciecz myjąca nie może zawierać wody a więc np. przy myciu części urządzeń elektrycznych.

Charakterystyka pływnów X-1, X-2
Nazwa płynu Skład Temperatura zapłonu Temperatura samozapłonu Lotność (eter=1) Zapach Klasa zagr. poż.
X-1 Węglowodory alifatyczne Min. 61oC Min. 220oC 210 słaby A-III
X-2 Węglowodory alifatyczne Min. 61oC Min. 380oC 140 bezwonny A-III

Należy pamiętać, że węglowodory mogą oddziaływać na niektóre materiały jak np. silikony i w razie wątpliwości należy przed ich zastosowaniem przeprowadzić próby lub skontaktować się z producentem.